20% extra korting op de gehele outlet | gebruik kortingscode: EXTRA20 | bekijk de actievoorwaarden

Algemene voorwaarden Van Gils

 • 1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Van Gils Fashion B.V.;
  • Eshop: webwinkels van Van Gils Fashion B.V.;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Van Gils Fashion B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Van Gils Fashion B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Dag: kalenderdag.
 • 2. TOEPASSELIJKHEID

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn per 1 juni 2014 van toepassing op alle aanbiedingen van Van Gils Fashion B.V. in haar Eshops en op alle met Van Gils Fashion B.V. aangegane overeenkomsten op afstand.
  • Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
 • 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de Consument het aanbod van Van Gils Fashion B.V. langs elektronische weg heeft aanvaard.
  • Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van Gils Fashion B.V. onverwijld langs elektronische weg – via een orderbevestiging – de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
  • Van Gils Fashion B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch betaalt, zal Van Gils Fashion B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  • Van Gils Fashion B.V kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Van Gils Fashion B.V op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
 • 4. HET AANBOD

  • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Van Gils Fashion B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van Gils Fashion B.V. niet.
  • De website bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: (i) de prijs inclusief belastingen, (ii) de eventuele kosten van aflevering, (iii) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, (iv) het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, (v) de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst, en (vi) de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
 • 5. DE PRIJS/VERZENDKOSTEN

  • De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in de lokale valuta en zijn inclusief omzetbelasting.
  • Speciale prijsaanbiedingen, inclusief kortingen, zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding en zolang de voorraad strekt. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale prijsaanbieding.
  • De prijzen die in de Eshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzend- en rembourskosten zijn terug te vinden op de website.
 • 6. BETALING/GELD TERUGGAVE

  • De beschikbare betaalmogelijkheden zijn afhankelijk van het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. De beschikbare betaalmogelijkheden worden kenbaar gemaakt in de Eshop.
  • In het geval door Van Gils Fashion B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
  • In het geval voor een betaalwijze met een creditcard of PayPal wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of PayPal van toepassing. Van Gils Fashion B.V. is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever.
  • Ten laste van de Consument komen alle redelijke (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Van Gils Fashion B.V. als gevolg van niet- nakoming door de Consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
  • In geval van niet-tijdige betaling is Van Gils Fashion B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6 daaronder begrepen.
 • 7. LEVERING

  • Van Gils Fashion B.V.verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, is de gemiddelde levertijd vanaf de besteldatum terug te vinden op de website.
  • Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval de producten niet op voorraad zijn, dan wordt de Consument daarover zo spoedig mogelijk bericht. Van Gils Fashion B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
  • Tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, zal Van Gils Fashion B.V. de bestelling uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen kan worden uitgevoerd, dan zal Van Gils Fashion B.V. de Consument hierover berichten en heeft de Consument het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • 8. RETOURNEREN/HERROEPINGSRECHT/UITSLUITSEL HERROEPINGSRECHT

  • De Consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
  • Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de Eshop geldt dat retourneren van artikelen gekocht in de E-shop is toegestaan binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De Consument kan het artikel dan via de bijgeleverde retourbon retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
  • Indien de Consument van zijn herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Van Gils Fashion B.V. zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Consument betaalde.
  • Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die volgens specificatie van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/RISICO

  • De producten blijven eigendom van Van Gils Fashion B.V. tot het volledige factuurbedrag door de Consument is voldaan.
  • De Consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
  • Het risico van de producten gaat over op de Consument op het moment dat de producten aan de Consument worden afgeleverd.
 • 10. GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID

  • Van Gils Fashion B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften..
  • Het is mogelijk dat Van Gils Fashion B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Van Gils Fashion B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 • 1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Van Gils Fashion B.V.;
  • Eshop: webwinkels van Van Gils Fashion B.V.;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Van Gils Fashion B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Van Gils Fashion B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Dag: kalenderdag.
 • 11. OVERMACHT

  • In geval van overmacht is Van Gils Fashion B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning en buitengewone weersomstandigheden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 • 12. INTELLECTUELE EIGENDOM

  • De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Van Gils Fashion B.V., aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
  • De Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.
 • 13. PRIVACY

  • Van Gils Fashion B.V. zal de gegevens van de Consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De Privacy Policy kan worden gevonden op de website van Van Gils Fashion B.V.
 • 14. PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

  • Van Gils Fashion B.V. accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.
 • 15. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLENREGELING

  • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Van Gils Fashion B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  • De Consument kan voor vragen en/of klachten bellen naar Van Gils Fashion B.V. klantenservice:
   E-mail: webshop@vangils.eu
   Tel: 076-7503750
   Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 -17:00 uur.
   Van Gils Fashion B.V. streeft ernaar klachten binnen 1 werkdag te behandelen.
  • Partijen hebben te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter.
 • 16. BEDRIJFSINFORMATIE

  • Van Gils Fashion B.V. is gevestigd aan Minervum 7032, 4817ZL Breda en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 18076160.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Meer weten? Bekijk onze cookies pagina.